top of page

HAKKIMIZDA

Vizyon

      Diyarbakır STEM Merkezi’nin vizyonu; eğitim, bilim, mesleki ve teknolojik gelişim konularında öğretim kaynaklarının paylaşılması yoluyla öğretmenlere, öğretmen adaylarına ve öğrencilere daha yenilikçi STEM eğitimi fırsatları oluşturma, öğrencilerde bu alanlara yönelik kariyer bilinci geliştirme, STEM eğitiminde kullanılan disiplinleri müfredata entegre edecek modeller üretme, küresel sorunlara çözüm geliştirme amacıyla ortaklıklar ve kurumlar arası iş birliği temelinde yenilikçi yapısıyla katkılar sunan eğitim sektörünün örnek bir kuruluşu olmaktır.

Printing Robot Model

01

VİZYON

       Diyarbakır STEM Merkezi’nin misyonu; yeniliklere öncülük etme, sürekli gelişim ve değişim felsefesini benimsemiş olan eğitim ekosistemindeki tüm öğrenci, öğretmen ve öğretmen adaylarına 21. yüzyıl becerilerini kazandırma, veri tabanlı eğitim politika ve stratejileri oluşturma, eğitim ve bilim alanındaki ulusal ve uluslararası güncel gelişmeler ve programlardan haberdar etme, bu gelişmeleri takip etme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerini bilim ve etik ilkeleriyle gerçekleştirmektir.

STEM Merkezi

         STEM, işlevsel anlamda derin bir anlam barındırsa da kelime açılımı Science, Technology, Engineering and Mathematics(Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) olan, disiplinlerarası bir öğrenim yaklaşımıdır. Bu eğitim, günümüz klasik eğitimin aksine bu alanların birbirleri ile bağlantılı olarak öğrenciye kazandırılmasını amaçlar. Bir başka deyişle STEM, teorik bilgiyi pratiğe dönüştüren bir köprü niteliğindedir. STEM eğitiminin günümüzde yaygınlaşma çabası içinde olmasının en önemli amaçlarından biri geleceğin dünyasına; sorun çözebilen, hayal gücünü verimli kullanabilen nitelikli bireyler yetiştirmektir. STEM eğitimi; fen ve matematik gibi temel bilimlerin, mühendislik ve teknolojinin sağladığı uygulama olanaklarıyla entegre edilerek öğretilmesini içeren ve okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm seviyeleri kapsayan bir eğitim yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda ders esnasında öğrenilen bilgilerin kullanılması, teknoloji ve deneysel yöntemler ile dersin içeriğinin zenginleştirilmesi öğrencilerin ilgisini ayakta tutarak,onların hızlı ve etkin öğrenmelerine fırsat vererek dersten maksimum düzeyde faydalanmalarına imkan sağlamaktadır. Bu eğitim yaklaşımı;

DIY Robot ile çocuk

03

STEM MERKEZİ

• Disiplinlerarası düşünme,

• Araştırma - sorgulamaya dayalı öğrenme,

• Yaparak, yaşayarak öğrenme,

• Probleme dayalı öğrenme ,

• Yaşam temelli öğrenme,

• Eleştirel ve alternatif düşünme gibi önemli öğrenme yaklaşımlarının tümünü bütünleştirme özelliğine sahiptir.

Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 2016 yılında hazırlamış olduğu “STEM Eğitim Raporu”nda da vurgulandığı gibi dünyada birçok ülkede ekonomik gelişmenin sürdürülebilmesi için öğrencilere yönelik STEM eğitim modellerinin benimsendiği ve bu eğitim yaklaşımının eğitim  sistemimize entegrasyonunun önem arz ettiği belirtilmiştir. Ülkemizde başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, üniversiteler, iş ve meslek odaları veya STK’lar bu eğitim yaklaşımı ile ilgili çalışmalarını hızlandırmış ve artırmıştır. Hâlihazırda hem Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde birçok ilde, hem bazı üniversiteler bünyesinde hem de ilgili odalar veya

STK’lar bünyesinde birçok STEM Merkezi kurulmuştur. Teknolojik dönüşümün önemli bir rol oynadığı günümüz dünyasında; üretken, girişimci ve buluş odaklı eğitim büyük önem taşımaktadır. STEM eğitiminin birçok eğitim modelini ve yaklaşımını bünyesinde topluyor olması nedeniyle eğitimin niteliğini geliştirmenin yanında iş dünyasının beklentilerine de cevap teşkil edeceği ortadadır.

Kids robot

02

MİSYON

Misyon

IMG_5516

IMG_5516

IMG_5579

IMG_5579

IMG_5576

IMG_5576

IMG_5575

IMG_5575

IMG_5574

IMG_5574

IMG_5571

IMG_5571

IMG_5570

IMG_5570

IMG_5577

IMG_5577

IMG_5568

IMG_5568

IMG_5569

IMG_5569

IMG_5563

IMG_5563

IMG_5556

IMG_5556

          Nitekim TÜSİAD’ ın 2017 yılında hazırlattığı “2023’e Doğru Türkiye’de STEM Gereksinimi” raporu bu eğitim yaklaşımının; iş dünyası, mesleki gelişimler ve ekonomi için katkılarını detaylı şekilde ortaya koymuştur[1]. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda ülkemizde ulusal, bölgesel politika ve programlar ile de desteklenen eğitimde dönüşüm ve gelişim hedeflerine uygun olarak Diyarbakır ilimizde de STEM ve Bilim Merkezi oluşturulması, bahsi geçen eğitim yaklaşımının ilde ve bölgede yaygınlaşması için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır.Böyle bir merkezin ilimize kazandırılması ve STEM eğitim yaklaşımının ilde uygulanması beklentisiyle Diyarbakır İl

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Karacadağ Kalkınma Ajansı desteği ile fiziki, teknik, idari ve ekonomik yapılabilirlik araştırması için fizibilite çalışması yaptırılmıştır [2]. Diğer illerimizde kurulmuş STEM Merkezleri ile yapılan görüşmeler, ziyaretler, literatür çalışmaları, uzman görüşleri, paydaşlarla yapılan toplantılar ve mevcut koşullar dikkate alınarak bütüncül bir yaklaşım ile yapılabilirlik gereklilikleri ortaya konmuştur.

         Süreçte İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi bünyesinde oluşturulan proje ekibi ve belirlenen danışmanlar ile ihtiyaç analizine yönelik anket ve görüşmeler yapılmıştır.

IMG_5501

IMG_5501

IMG_5503

IMG_5503

IMG_5511

IMG_5511

IMG_5513

IMG_5513

IMG_5542

IMG_5542

IMG_5544

IMG_5544

IMG_5547

IMG_5547

IMG_5536

IMG_5536

IMG_5552

IMG_5552

IMG_5568

IMG_5568

IMG_5515

IMG_5515

IMG_5495

IMG_5495

Buradan elde edilen verilerin analizi ve iyi örnek (STEM-Bilim Merkezi) ziyaretleri sonrasında, merkez için gerekli standartların ve yerin belirlenmesi sağlanmıştır. Aynı zamanda yer tahsisi çalışmaları ile raporlamalar yapılıp; muhtemel yer için mimari, mühendislik, proje ve etüt çalışmaları gerçekleştirilmiştir. STEM ve Bilim Merkezi alanında örnek olabilecek çalışmalara yönelik saha ziyaretleri kapsamında, Adana’da seçili okullarda kurulmuş inovasyon sınıfları, Şanlıurfa STEM ve Bilim Merkezi, Kayseri STEM Merkezi, Sivas Tasarım ve Beceri Merkezi ve Payas STEM Merkezi ziyaret edilmiştir. Kurulan inovasyon sınıfları ve STEM Merkezlerinin tüm süreçlerinde görev alan yönetici ve öğretmenler ile görüş alışverişinde bulunulmuştur.

---------------------------------------------------------------

[1] 2023’e Doğru Türkiye’de STEM Gereksinimi: 2023’e Doğru Türkiye’de STEM Gereksinimi (tusiad.org)

[2] Diyarbakır STEM ve Bilim Merkezi Fizibilitesi, Diyarbakır, 2019

Ekibimiz

WhatsApp Image 2022-03-25 at 14.40.48 (1).jpeg

Yakup TOPRAK

WhatsApp Image 2022-03-25 at 14.41.55.jpeg

Burcu BİLGİÇ UÇAK

MYXJ_20220325155644548_save.jpg

Tuğçe ÇAPIK

WhatsApp Image 2022-04-19 at 14.11.02.jpeg

Zeynep BODUR

WhatsApp Image 2022-10-05 at 10.00.56.jpeg

Fikriye YAMAN

WhatsApp Image 2022-10-05 at 10.02.30.jpeg

Mehmet ÖNER

bottom of page